Pomoc - strona główna  

Szybki start - najważniejsze kroki w aplikacji.

Wejście do aplikacji

Adres www
https://okeserwisy.azurewebsites.net
Login
Kod szkoły
Hasło logowania
Hasło jest takie, jak oryginalne hasło do Systemu Wymiany Plików przekazane dyrektorom na spotkaniach w OKE.
Strona startowa - menu główne
Zawsze po kliknięciu logo lub "Serwisy" w nagłówku strony

Zgłoszenia na egzaminy w sesji

Dodawanie danych osobowych zdających
Zdający > Dodaj zdającego
Dodawanie wielu zdających na raz z pliku Escel/ CSV: Zdający > Importuj zdających z pliku Excel/ CSV
Zmiana danych zdającego
Zdający > Edytuj na liście zdających.
Zgłaszanie na egzamin (wpisywanie deklaracji)
Zdający > Zgłoś na egzamin przy nazwisku zdającego na liście.
Wielu zdających na raz (plik CSV): Deklaracje > Zgłoś deklaracje - grupowo
Przekierowania
Przekierowania > Przekieruj zdających
Do zakończenia przekierowania jest wymagane potwierdzenie przez placówkę docelową. W tym celu, na kocie placówki docelowej, na stronie Przekierowania, wyświetli się komunikat.
Ustawianie egzaminów
Dla wielu zdających w kwalifikacji: Egzaminy > Ustaw - grupowo
Dla wybranego zdającego: Egzaminy > Ustaw przy nazwisku zdającego na liście.
Egzaminy nieopłacone
Egzaminy > Braki opłat
Nieustawione egzaminy
Egzaminy > Nieustawione
Harmonogram
Egzaminy > Harmonogram
Lista na egzamin
Egzaminy > Listy na egzamin
Weryfikacja zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne i bezpieczne koperty
Zamówienie > Arkusze, Koperty i Adres
Aktualizacja danych placówki
Na stronie startowej OKESerwisy > Dane placówki

Zgłoszenia kursów KKZ i słuchaczy

Dodawanie kursu / słuchaczy
Dodaj słuchacza
Wielu słuchaczy na raz (plik CSV): Zgłoś cały kurs grupowo
Zmiana danych słuchacza
Edytuj na liście słuchaczy.